แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

เกณฑ์การประเมินฯ พร้อมแนวทางการดำเนินงาน/หลักฐานที่จัดเก็บเบื้องต้นและผู้รับผิดชอบ 


 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ   ข้อมูล                                                                                                                                          รายละเอียด /URL


O1  โครงสร้าง                                                                                                                                        รายละเอียด

O2  ข้อมูลผู้บริหาร                                                                                                                                รายละเอียด

O3  อำนาจหน้าที่                                                                                                                                    รายละเอียด

O4  ข้อมูลการติดต่อ                                                                                                                             รายละเอียด

O5  ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                          รายละเอียด

O6  Q&A                                                                                                                                                รายละเอียด

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

ข้อ   ข้อมูล                                                                                                                                          รายละเอียด /URL


O7  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน                                                                                   รายละเอียด

O8  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                              รายละเอียด

O9  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี                                                                                                รายละเอียด

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                                                                            รายละเอียด

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*                                            รายละเอียด

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ*                                                                                                               รายละเอียด

O13 E-Service                                                                                                                                       รายละเอียด

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ   ข้อมูล                                                                                                                                          รายละเอียด /URL


O14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ                                                                             รายละเอียด

O15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                                      รายละเอียด

O16 ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                                                  รายละเอียด

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี                                                      รายละเอียด

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ   ข้อมูล                                                                                                                                          รายละเอียด /URL


O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                   รายละเอียด

 O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี                                                           รายละเอียด

 O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                                                     รายละเอียด

 O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม                                                                                                                    รายละเอียด

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ   ข้อมูล                                                                                                                                          รายละเอียด /URL


O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                รายละเอียด

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                               รายละเอียด

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                   รายละเอียด

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                                                                                                   รายละเอียด

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

ข้อ   ข้อมูล                                                                                                                                          รายละเอียด /URL


O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่                                                รายละเอียด

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy                                                                                                 รายละเอียด

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy                                                                                           รายละเอียด

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา                                                          รายละเอียด

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน                                                   รายละเอียด

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี                รายละเอียด

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ   ข้อมูล                                                                                                                                          รายละเอียด /URL


O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                                                                                       รายละเอียด

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี                                                                       รายละเอียด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                                        รายละเอียด

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                     รายละเอียด