1. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง


2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง


3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน