ระเบียบ

>> ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

>> ระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน


ประกาศ

>> ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

 

>> ฝ่ายบุคคล

 • ขั้นตอนการประเมินต่อสัญญาจ้าง
 • ประกาศการต่อสัญญาจ้าง

ประกาศกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

 • ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
 • ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
 • ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
 • ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
 • ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
 • ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องหลักเกณฑ์การเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2559
 • ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
 • ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหารและ ประเภทอำนวยการ  กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่ง พ.ศ.2560
 • หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเงินเดือนประจำปีของพนักงาน มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างการลา ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปรับปรุงบัญชี เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และบัญชีเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 • ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561