ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม
ชื่อหนังสือ : กฎหมายล้มละลาย
ผู้เขียน : อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล
สำนักพิมพ์ : วิญญูชน
ชื่อหนังสือ : กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
สำนักพิมพ์ : วิญญูชน
ชื่อหนังสือ : กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
สำนักพิมพ์ : วิญญูชน
ชื่อหนังสือ : กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
ผู้เขียน : อาจารย์นฤมล ฐานิสโร
สำนักพิมพ์ : วิญญูชน
ชื่อหนังสือ : บทบาทของกฎหมายมหาชนกับการปฏิรูปบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้เขียน : เจษฎา ทองขาว
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม
ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย INSURANCE LAW
ผู้เขียน : อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อหนังสือ : คดีเยาวชนและครอบครัว (Juvenile and Family Cases)
ผู้เขียน : อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม
ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช
สำนักพิมพ์ : สูตรไพศาล, สนพ.
ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาบัยทักษิณ
ชื่อหนังสือ :คำพิพากษาของศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
สำนักพิมพ์ : วิญญูชน
ชื่อหนังสือ :คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน
ผู้เขียน : อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา
สำนักพิมพ์ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อหนังสือ :คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย
ผู้เขียน : อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม
ชื่อหนังสือ :แนวคิดที่ปรากฎอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
ผู้เขียน : อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม
ชื่อหนังสือ :กระบวนการยุติธรรม ทางอาญาเบื้องต้นในกลุ่มประเทศอาเซียน
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา พรยิ่ง
สำนักพิมพ์ : ปณรัชช
ชื่อหนังสือ :สิทธิคนพิการในประเทศไทย
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา พรยิ่ง
สำนักพิมพ์ : ปณรัชช