คู่มือการปฏิบัติงาน


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานพัสดุ

 • ขั้นตอนการยืม-คืนพัสดุ
 • ขั้นตอนการเบิกพัสดุ
 • ขั้นตอนการยืมพัสดุของมหาวิทยาลัย
 • กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานการเงิน

 • ขั้นตอนการเบิกค่าสอน
 • การขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 • กระบวนการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน
 • ขั้นตอนการเบิกจ่ายโครงการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานธุรการ

 • ขั้นตอนการรับ ส่งหนังสือ งานธุรการ
 • ขั้นตอนการส่งไปรษณีย์
 • กระบวนการรับ-ส่ง หนังสือ คณะนิติศาสตร์
 • กระบวนงานประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
 • กระบวนงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
 • กระบวนเสนอชื่อเรื่องและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • การขออนุมัติโครงการและประเมินผลโครงการ
 • การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ วิทยาเขตพัทลุง

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  งานวิชาการ

 • ขั้นตอนพัฒนาหลักสูตร และเสนอหลักสูตรใหม่
 • ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการวิชาการ
 • กระบวนการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 • การบริการและการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
 • การเผยแพร่ เอกสารการสอนหนังสือตำราอิเล็กทรอนิกส์
 • ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 • ขั้นตอนการขอประเมินการสอน
 • งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา

 • ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานพัฒนานิสิต
 • ขั้นตอนการดำเนินการตามคำร้องของนิสิต
 • กระบวนการขอรับการอนุมัติและขอใบรับรองคุณวุฒิ
 • กระบวนการติดตามและจัดเก็บ มคอ.
 • กระบวนการติดตามหลักฐานและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ (EdPEx)
 • กระบวนการให้บริการคำร้อง
 • กระบวนงานพัฒนานิสิต
 • งานบริการการศึกษาด้านคำรัองนิสิต
 • การใช้งานห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
 • คู่มือการใช้งานห้องประชุม