ประกันคุณภาพ


รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา : 2559 รอบ 6 เดือน
     รายละเอียด : โหลดเอกสาร
      แผนการพัฒนาคุณภาพ ประจำปี : 2554
     รายละเอียด : โหลดเอกสาร
      ประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปี : 2554
     รายละเอียด : โหลดเอกสาร
      รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี : 2554
     รายละเอียด : โหลดเอกสาร
      แผนพัฒนาบุคลากร
     รายละเอียด : โหลดเอกสาร ประจำปี : 2554
     รายละเอียด : โหลดเอกสาร ประจำปี : 2555
    


เอกสารประกอบการสัมนา AUN-QA
     QA TSU 58 (word)
 - 1 ปก
 - 2 คู่มือ CUPT (ส่วนนำ)
 - 3 คู่มือ CUPT (เนื้อหา)     

CUPT QA
Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3_2015
QA TSU 58
ข้อมูลการเขียนการประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
น.บ.นิติศาสตร์ แก้ สกอ