ที่ตั้งและข้อมูลทั่วไปของคณะนิติศาสตร์


      คณะนิติศาสตร์ เดิมตั้งอยู่ที่อาคาร 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ห่างจากตัวเมืองสงขลาประมาณ 10 กิโลเมตร คณะนิติศาสตร์เมื่อแรกตั้งนั้น ใช้ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์” ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตร 3 ปี) สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา (ปริญญาตรีใบที่สอง)ในภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2547 และได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการรับสมัครและเปิดสอนในภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2548

         ในสังคมปัจจุบันกฎหมายมีความจำเป็นที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ การดำเนินธุรกิจ ทุกสาขาอาชีพ ลอดจนชีวิตประจำวันของทุกคนประกอบจากการรวบรวมข้อมูล การศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาภาครัฐส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) พบว่านิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ มีภูมิลำเนาในจังหวัดทางภาคใต้ เป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูงจึงทำให้เห็นว่ากฎหมายเป็นที่นิยมของคนภาคใต้ ทั้งนี้ นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีผลบังคับใช้ และผลจากการปฏิรูประบบราชการในกระบวนการยุติธรรมทำให้มีการจัดตั้งหน่วยงานราชการและองค์กรอิสระด้านกฎหมายเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรทางด้านกฎหมายสูงขึ้นตามไปด้วย เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงบุคลากรสายอาจารย์ทางด้านกฎหมาย ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกหลายสถาบันได้เล็งเห็นความสำคัญและริเริ่มจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ประกอบกับอัตราค่าตอบแทนทางวิชาชีพที่ค่อนข้างสูง เช่น ผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในภาครัฐและเอกชนสนใจและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสายงานไปสู่วิชาชีพดังกล่าว และเมื่อพิจารณาแหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาแล้ว ยังพบว่าเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการในกระบวนการยุติธรรมหลายแห่งอันได้แก่ ศาลจังหวัดสงขลา ศาลปกครองสงขลา สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 สำนักงานอธิบดีอัยการเขต 9 สำนักงานตำรวจภูธรภาค 9 ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต โดยการศึกษาดูงานและฝึกงานในหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นได้อีกด้วย 

          ดังนั้น มหาวิทยาลัยทักษิณในฐานะสถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ให้การบริการด้านการศึกษาและบริการด้านสังคม ได้ตระหนักถึงภารกิจนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ตามคำสั่งที่772/2547 ลงวันที่ 3 มิถุนายน  2547 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  ประธานกรรมการ

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล)  กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ หังสพฤกษ์  กรรมการ

4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ตันพิทยคุปต์)  กรรมการ 

5. นายอภิชาต เทพหนู  กรรมการ

6. นายสัตยา อรุณธารี  กรรมการ

7. นายตรีรัตน์ (ศรุต) จุ๋ยมณี  กรรมการและเลขานุการ

ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่จัดทำหลักสูตรและจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ โดยได้จัดทำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการรับสมัครและเปิดสอนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2548 และได้จัดทำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตร 3 ปี) สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา(ปริญญาตรีใบที่สอง) ซึ่งมีการรับสมัครและเปิดทำการสอนในภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2547 โดยทำการสอนนอกเวลาราชการ วันศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. 

ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานภายใน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2547 ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 5/2547 คณะนิติศาสตร์จึงถือว่าวันที่ 25 กันยายนของทุกปี เป็นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ได้ใช้ห้อง 735 ชั้น 3 อาคาร 7 (อาคารสำนักงานอธิการบดี) จัดเป็นที่ทำการของคณะ และใช้ห้อง 736-738 และห้อง 744 สำหรับจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสังกัดคณะนิติศาสตร์

ต่อมาในปีการศึกษา 2554 สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบให้คณะนิติศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางด้านการศึกษา โดยมีสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารบริหารและสำนักงานกลาง (ตึกโดม)

 

กรอบความคิดหลัก 


          คณะนิติศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเอง และประเทศชาติ นอกจากการผลิตบัณฑิตแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยการบริการวิชาการและให้ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์

 

ภารกิจ 


คณะนิติศาสตร์ ปฏิบัติตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ

1. ด้านการผลิตบัณฑิต

2. ด้านการวิจัย

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม