ผู้บริหาร/บุคลากร

ทำเนียบคณบดี
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

ตำแหน่ง: รักษาการแทนคณบดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551

อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี

อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี

ตำแหน่ง: คณบดี ตั้งแต่ พ.ศ.2551 - 2560

เบอร์ติดต่อ: 8777
ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ  ทองขะโชค

ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค

ตำแหน่ง: คณบดี ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 - 20 มกราคม 2566

เบอร์ติดต่อ: 8777
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

ตำแหน่ง: รักษาการแทนคณบดี ตั้งแต่ 20 มกราคม 2566 - 19 มีนาคม 2566

เบอร์ติดต่อ: 8777
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก

ตำแหน่ง: รักษาการแทนคณบดี ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

เบอร์ติดต่อ: 8777
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

ตำแหน่ง: รักษาการแทนคณบดี ตั้งแต่ กันยายน 2566 - ปัจจุบัน

เบอร์ติดต่อ: 8777
คณะกรรมการประจำคณะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

ตำแหน่ง: อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

เบอร์ติดต่อ: 8777
นายสัตยา อรุณธารี

นายสัตยา อรุณธารี

ตำแหน่ง: กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์

ตำแหน่ง: กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล

ตำแหน่ง: กรรมการ

อาจารย์อาชาน จุ๋ยมณี

อาจารย์อาชาน จุ๋ยมณี

ตำแหน่ง: กรรมการ

ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

ตำแหน่ง: อธิการบดี รักษาการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 8777
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์

Assistant Professor Suphavee Gleangjun Deputy Dean of Law

ตำแหน่ง: ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานิสิต

เบอร์ติดต่อ: 8709
E-mail: suphavee@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล

Assistant Professor Krisda Apinawatawornkul Deputy Dean of Law

ตำแหน่ง: ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

เบอร์ติดต่อ: 8717
E-mail: krisda@tsu.ac.th
อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร

อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร

Hataikarn Kamnerdpetch Assistant Dean of Law

ตำแหน่ง: ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม

เบอร์ติดต่อ: 8712
E-mail: hataikarn@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล

Assistant Professor Chaleerath Maheasakkagul Assistant Dean of Law

ตำแหน่ง: ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

เบอร์ติดต่อ: 8737
E-mail: chaleerath.m@tsu.ac.th
อาจารย์ ดร.ศิริชัย กุมารจันทร์

อาจารย์ ดร.ศิริชัย กุมารจันทร์

Dr.Sirichai Kumanchan Assistant Dean of Law

ตำแหน่ง: ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานิสิต วิทยาเขตพัทลุง

เบอร์ติดต่อ: 0-7460-9600 ต่อ 5200
E-mail: sirichai@tsu.ac.th
อาจารย์ วิทยาเขตสงขลา
ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค

ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: tokorakod@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล

Assistant Professor Krisda Apinawatawornkul

ตำแหน่ง: ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

เบอร์ติดต่อ: 8717
E-mail: krisda@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์

Assistant Professor Suphavee Gleangjun

ตำแหน่ง: ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานิสิต

เบอร์ติดต่อ: 8709
E-mail: suphavee@tsu.ac.th
รองศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์

รองศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์

Associate Professor Papontee Teeraphan

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

เบอร์ติดต่อ: 8710
E-mail: papontee@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี

Assistant​ Professor Dr.Kanokluk Juimanee

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: rapeepan@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา พรยิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา พรยิ่ง

Assistant​ Professor Dr.Jidapa Pornying

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: jidapa.p@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณภัทร ชิตวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณภัทร ชิตวงศ์

Assistant​ Professor Kannaphat Chittawong

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: kannaphat@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศรีบุญโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศรีบุญโรจน์

Assistant​ Professor Dr.Arnon Sriboonroj

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: sarnon@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรนันท์ ชูชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรนันท์ ชูชีพ

Assistant​ Professor Jiranan Chaibubpa

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: jiranan@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว

Assistant​ Professor Jesada Thongkaow

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: jesada.t@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ ปักษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ ปักษา

Assistant​ Professor Teerayut Paksa

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: teerayut@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล

Assistant Professor Chaleerath Maheasakkagul

ตำแหน่ง: ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

เบอร์ติดต่อ: 8737
E-mail: chaleerath.m@tsu.ac.th
อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ สุขุม

อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ สุขุม

Dr.Juntratip Sukhum

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: juntratip@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนัน ยามาเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนัน ยามาเจริญ

Assistant Professor Sanan Yamacharoen

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: sanan.y@tsu.ac.th
อาจารย์ ดร.ศาสตรา แก้วแพง

อาจารย์ ดร.ศาสตรา แก้วแพง

Dr.Sattra Keawphang

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: sattra@tsu.ac.th
อาจารย์ ดร.ชัชชัย ยุระพันธ์

อาจารย์ ดร.ชัชชัย ยุระพันธ์

Dr.Chatchai urapan

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: Dotaman@hotmail.com
อาจารย์วีณา สุวรรณโณ

อาจารย์วีณา สุวรรณโณ

Wena Suwanno

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: wena.s@tsu.ac.th
อาจารย์นฤมล ฐานิสโร

อาจารย์นฤมล ฐานิสโร

Narumol Tanisro

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: tnarumol@tsu.ac.th
อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์

อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์

Virat Natipvad

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: virat.n@tsu.ac.th
อาจารย์อาชาน จุ๋ยมณี

อาจารย์อาชาน จุ๋ยมณี

Archan Juimanee

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: sarut@tsu.ac.th
อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร

อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร

Hataikarn Kamnerdpetch

ตำแหน่ง: ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม

E-mail: hataikarn@tsu.ac.th
อาจารย์ณัฐวุฒิ คงไข่

อาจารย์ณัฐวุฒิ คงไข่

Nattawut Kongkai

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: nattawut@tsu.ac.th
อาจารย์ณฐมน ทองมี

อาจารย์ณฐมน ทองมี

Nathamon Tongmee

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: Nathamon6509@gmail.com
อาจารย์ชุดานุช วิสะมิตนันต์

อาจารย์ชุดานุช วิสะมิตนันต์

Chudanuch Visamidtanan

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

อาจารย์ยุทธชัย ด้วงสวัสดิ์

อาจารย์ยุทธชัย ด้วงสวัสดิ์

Yutthachai Duangsawat

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: yutthachai.d@tsu.ac.th
อาจารย์กัญญาพัชร ดุลยพัชร์

อาจารย์กัญญาพัชร ดุลยพัชร์

Kanyapach Dulyapach

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: kanyapach.d@tsu.ac.th
อาจารย์ วิทยาเขตพัทลุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์

Assistant Professor Aekkarach Suwannarat

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: aekkarach@tsu.ac.th
อาจารย์ ดร.ศิริชัย กุมารจันทร์

อาจารย์ ดร.ศิริชัย กุมารจันทร์

Dr.Sirichai Kumanchan

ตำแหน่ง: ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานิสิต วิทยาเขตพัทลุง

เบอร์ติดต่อ: 615204
E-mail: sirichai@tsu.ac.th
อาจารย์มาตา สินดำ

อาจารย์มาตา สินดำ

Mata Sindam

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: mata.s@tsu.ac.th
อาจารย์ณัชชา เมืองสง

อาจารย์ณัชชา เมืองสง

Natcha Muangsong

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: natcha.h@tsu.ac.th
อาจารย์สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ

อาจารย์สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ

Sumullika Dowsuwan

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: sumullika.d@tsu.ac.th
อาจารย์อจิรวดี เหลาอ่อน

อาจารย์อจิรวดี เหลาอ่อน

Ajirawadee laoaon

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: ajirawadee.l@tsu.ac.th
อาจารย์ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว

อาจารย์ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว

Panuwat Pankaew

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: panuwat.p@tsu.ac.th
อาจารย์บงกช ดารารัตน์

อาจารย์บงกช ดารารัตน์

Bongkoch Dararut

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: bongkoch.d@tsu.ac.th
อาจารย์พรรณชม อ่อนน้อย

อาจารย์พรรณชม อ่อนน้อย

Panchom Onnoi

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

E-mail: panchom.o@tsu.ac.th
สายสนับสนุน
นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์

นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์

Dusida Kaewsomboon

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงาน

เบอร์ติดต่อ: 8707
นางชาโลมา กองสวัสดิ์

นางชาโลมา กองสวัสดิ์

Shaloma Kongsawat

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: 8702
นายวีระ ชุมช่วย

นายวีระ ชุมช่วย

Wera Chumchuay

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: 8720
นางสาวเพ็ญนภา ไพยศาล

นางสาวเพ็ญนภา ไพยศาล

Phennapa Priyasan

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: 8708
นางเมวดี ขวัญศรี

นางเมวดี ขวัญศรี

Maywadee Kwunsri

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: 8706
นายธานินทร์ เงินถาวร

นายธานินทร์ เงินถาวร

Tanin Ngenthaworn

ตำแหน่ง: นักวิชาการ

เบอร์ติดต่อ: 8705
นายอนุชา ขุนแก้ว

นายอนุชา ขุนแก้ว

Anucha Khunkaew

ตำแหน่ง: นักวิชาการ

เบอร์ติดต่อ: 8704
นางจิราวรรณ คงเรือง

นางจิราวรรณ คงเรือง

Jirawan Kongrueng

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน(พท.)

เบอร์ติดต่อ: 5204
นางสาวอทิตา มู่สา

นางสาวอทิตา มู่สา

Athita Moosa

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: 8777
นายกรีฑา รักเล่ง

นายกรีฑา รักเล่ง

Kreeta Rukleng

ตำแหน่ง: นักวิชาการ(พท.)

เบอร์ติดต่อ: 5201
นายพิธาน ดลหมาน

นายพิธาน ดลหมาน

Pithan Dolman

ตำแหน่ง: นักวิชาการ

เบอร์ติดต่อ: 8725
นางสาวนันทิชา ถนอมทรัพย์สิน

นางสาวนันทิชา ถนอมทรัพย์สิน

Nunthicha Thanomsubsin

ตำแหน่ง: นักวิชาการ

เบอร์ติดต่อ: 8729