ปรัชญา มหาวิทยาลัยทักษิณ


“มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนสู่สมรรถนะนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการที่มีปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก”

 

ปรัชญา คณะนิติศาสตร์


นิติเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นำยุติธรรมสู่สังคม

 

ปรัชญาหลักสูตร


นักกฎหมายที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะเชิงปฎิบัติ นำยุติธรรมสู่สังคม

 

วิสัยทัศน์


เป็นคณะชั้นนำด้านกฎหมายระดับชาติอันมุ่งสร้างนวัตกรรมสังคม ภายในปี 2568