ประจำปีงบประมาณ 2566

 


ประจำปีงบประมาณ 2565


ประจำปีงบประมาณ 2564


ประจำปีงบประมาณ 2563

 • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดหารายได้ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
 • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดหารายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดหารายได้ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
 • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดหารายได้ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
 • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดหารายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดหารายได้ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
 • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดหารายได้ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
 • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดหารายได้ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดหารายได้ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
 • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดหารายได้ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
 • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดหารายได้ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
 • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดหารายได้ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563