แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ

 1. ตัวอย่างการแยกประเภทงบประมาณรายจ่ายโครงการ
 2. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ชุดที่ 1
 3. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ชุดที่ 2
 4. วิธีคำนวณกรอกข้อมูลการเดินทาง
 5. วิธีคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
 6. เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายหมวดค่าวัสดุ
 7. แนวปฏิบัติการขยยายเบิกเงินงบประมาณล่าช้า
 8. แนวปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ
 9. แนวปฏิบัติในการยืมเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัย กรณีสวัสดิการการเงิน
 10. ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าสอนภาคสมทบ(อาจารย์ประจำ)
 11. ขั้นตอนการขออนุญาตและอนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ในประเทศ(ประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน ฯลฯ)