สัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตคณะนิติศาสตร์ เข้ารับการพิจารณารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เขตภาคใต้

   9 ก.พ. 67  /   11

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ อาจารย์ณฐมน ทองมี และอาจารย์สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ ได้ร่วมสัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตคณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการเข้ารับการพิจารณารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เขตภาคใต้ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meeting ซึ่ง นางสาวปนัสดา คงดี นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของคณะนิติศาสตร์