หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างสำนักงานศาลปกครองสงขลาและคณะนิติศาสตร์

   31 ม.ค. 67  /   22

วันที่ 30 มกราคม 2567 สำนักงานศาลปกครองสงขลา นำโดยนายวิทยา นพมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองสงขลาและคณะ เข้าพบคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี รักษาการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างสำนักงานศาลปกครองสงขลาและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ