ประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2566

   29 ม.ค. 67  /   30

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีและรักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานที่ประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 และประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร สร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ปลูกและปลุกจิตสำนึกให้มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ