งานประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3

   23 ม.ค. 67  /   24

วันที่ 19 มกราคม 2567

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางด้านนิติศาสตร์ภาคใต้จำนวน 8 สถาบันการศึกษา และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

⚖️ กิจกรรมภาคเช้า

การปาฐกาถาพิเศษ หัวข้อ “กฎหมายกับนวัตกรรมและพลวัตทางวิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจและการเมือง”

โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ

อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และที่ปรึกษาสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

⚖️ กิจกรรมภาคบ่าย

การนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ