ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศิริชัย กุมารจันทร์

   23 ม.ค. 67  /   30

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศิริชัย กุมารจันทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานิสิต วิทยาเขตพัทลุง เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566