คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้รับรองหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ (น.ม.) (ป.โท)

   21 มิ.ย. 66  /   79