การบรรยายพิเศษ รายวิชากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางพาณิชย์และธุรกิจ

   1 ก.พ. 67  /   24

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก

นางสาวกัญญารัตน์ สวัสดิวงศ์

สมาชิกสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่

(เลขาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช)

???? ในการบรรยายพิเศษ รายวิชากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางพาณิชย์และธุรกิจ ให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ณ ห้องบรรยาย MF 1200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เวลา 09.00 - 16.00 น.