ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

   28 พ.ย. 66  /   54

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐวดี ปัญญาพิจัย นางสาวนภสร หนูนาค นางสาวณัฐธิดา หนูน้อย นางสาวธนภรณ์ บูรณะบัญญัติ และนายณัฐพัชร์ ทัพพสถาปนกุล นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศรีบุญโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หัวข้อ "แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารในประเทศไทย" ในการการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์