ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการร่างหลักสูตรโปรแกรมการเรียนนิติศาสตร์ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

   10 ม.ค. 67  /   32

วันที่ 9 มกราคม 2567 ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานิสิต ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร นำโดย นายยูซุฟ แขกพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ในการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการร่างหลักสูตรโปรแกรมการเรียนนิติศาสตร์ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา