การบรรยายพิเศษ รายวิชากฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

   1 ก.พ. 67  /   21

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก

นางสาววิชญาดา อำพนกิจวิวัฒน์

นักวิจัย (ฝ่ายกฎหมายเพื่อการพัฒนา)

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

???? ในการบรรยายพิเศษ รายวิชากฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings เวลา 13.00 - 16.00 น.