TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตที่มีปัญหาในการลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษา 1/2560
กำหนดการกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน
กำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ และรายงานตัวเข้าหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต ณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2560
กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2560
กฎหมายใหม่
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมงาน The International Conference on Teaching and Learning (i-TeLearN 2017)
ขยายเวลาการลงทะเบียนเรียนซ้ำเป็นกรณีพิเศษ
ให้นิสิตเข้าประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้
กำหนดวันรายงานตัวนิสิตเข้าใหมปี ๒๕๖๐ วิทยาเขตพัทลุง
เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค วิชา มรดก
การบรรยายของอาจารย์พิเศษ และงดการเรียนการสอน วิทยาเขตสงขลา
กำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ และรายงายตัวเข้าหอพัก
ตารางสอบและตารางคุมสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตพัทลุง
ตารางสอบและตารางคุมสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตสงขลา
งดการบรรยายของอาจารย์พิเศษ และงดการเรียนการสอน วันที่ 29 เมษายน 2560
โครงการ หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขอความร่วมมือบัณฑิต สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตามลิงค์
ให้นิสิตเข้าประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
นิสิตที่ต้องการทำสติกเกอร์อนุญาตเข้า-ออก


หน้าที่ :