TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
วิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย บรรยายโดยอาจารย์ปัณฑพล ประสารราชกิจ อาจารย์พิเศษ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
คณะนิติศาสตร์จัดโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน : เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะนิติศาสตร์จัดโครงการนำเสนอเค้าโครงวิจัยในรายวิชาวิจัยทางนิติศาสตร์ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมหารือกับ นายอนุสร ตันโชติกุล ผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานทำบุญมหาวิทยาลัยและงานคืนสู่เหย้าชาว วศ มศว มทษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำตัวแทนนิสิตลงพื้นที่เพื่อเข้าไปเรียนรู้ชุมชนกับตัวแทนเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562
นางสาวปิยะดา สุวรรณะ นิสิตคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ SEED Reflection 2019 ซึ่งจัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนองานวิจัยต่อสถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักวิจัยและพัฒนา เปิดเวทีรับฟังความเห็นต่อผลการวิจัยเบื้องต้น
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมต้อนรับและแนะนำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562
คณะต่าง ๆ ในวิทยาเขตพัทลุง ได้จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการออกประชาสัมพันธ์สำหรับวิทยาเขตพัทลุง โดยคณะนิติศาสตร์ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีเป็นตัวแทนเข้าหารือและแลกเปลี่ยน
รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์เข้าไปเรียนรู้ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพีประจำปี พ.ศ.2562 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมนำยุติธรรมสู่สังคม : การจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย อบรมการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกส์ สื่อความรู้ทางกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ ศาลจังหวัดสงขลา ศาลแขวงสงขลา และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการ " ร่วมใจ ไกล่เกลี่ย" ประจำปี 2562
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมนำยุติธรรมสู่สังคม : การจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2562
อาจารย์จิรนันท์ ไชยบุปผา ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ สุขุม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข่าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อ "พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพ
อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณาจารย์และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้เข้าร่วมพิธีทักษิณานุปทาน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้นำนิสิตจำนวน 40 คน เข้าร่วมชมศาลจำลอง


หน้าที่ :