TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ให้นิสิตทุกชั้นปีลงทะเบียนลายนิ้วมือที่ห้องอ่านหนังสือชั้น 2 คณะนิติศาสตร์
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เปิดรับสมัครโครงการ KALAM RAKYAT 2
สำนักงานศาลยุติธรรม จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2561
แบบสำรวจความต้องการหนังสือและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับนิสิต
เปลี่ยนแปลงเวลาสอบกลางภาค 1/2560
สำนักงานสภาทนายความภาค9 จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคปฏิบัติ รุ่น 47
กำหนดการบรรยาย ของอาจารย์พิเศษ
แบบสอบถาม เรื่อง "ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์"
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับมอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมประกวดวงดนตรีในรายการ BAO YOUNG BLOOD ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต
วารสารวิชาการนิติศาสตร์ ประจำปี 2561
ขยายเวลาส่งใบสมัครทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากสำนักพิมพ์วิญญูชน
ขอรับทุนหนังสือเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อภินันทนาการจากสำนักพิมพ์วิญญูชน
บริษัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด รับนิสิตฝึกงาน
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒธรรมนิสิตระหว่างประเทศ (Follow up mini SEED)
แจ้งการบรรยาย สำหรับนิสิตภาคสมทบ ชั้นปีที่4
แบบสอบถามการรับรู้และความเข้าใจค่านิยมหลักของนิติสิต สังกัดคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559
แบบสอบถามความคาดหวังของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


หน้าที่ :