TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   จัดซื้อจัดจ้าง  กลับหน้าหลัก
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในหน่วยงานของรัฐ ของคณะนิติศาสตร์ โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 2
ประกาศจากมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในหน่วยงานของรัฐ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ


หน้าที่ :