TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประชุมประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร ระดับรองสารวัตร ระดับสารวัตรและระดับรองผู้กำกับการ
โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมนำยุติธรรมสู่สังคม : ห้องเรียนสิทธิมนุษยชน
โครงการ ICT สัญจร
โครงการกีฬาลูกรพีสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
มอบทุนหนังสือจากสำนักพิมพ์วิญญูชนให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์
สโมสรนิสิตนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมวันเด็ก
โครงการหลักสูตร"กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการธุรกิจสหกรณ์ : การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินงานตามกฎหมายใหม่ "
คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
สมาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าพบคณบดีคณะนิติศาสตร์เพื่อสวัสดีใหม่
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมหารือแนวทางการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการจากองค์กรการเงินฐานราก
การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการการรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ
คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ เข้าพบเพื่อขอพรปีใหม่จากท่านเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 จ. สงขลา
กองทุนเลิศขจรสุขมอบทุนการศึกษา นิสิตชั้นปีที่3
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา (กพยจ.สงขลา)
ร่วมหารือการจัดการแข่งกันฟุตบอลประเพณีลูกรพีสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
คณบดีคณะนิติศาสตร์ Universiti Kebangsaan Malaysia และคณะเข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการ ม.ทักษิณ สัญจร (TSU Road Show) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ ม.ทักษิณ สัญจร (TSU Road Show) แนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะนักวิชาการด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
จริยธรรมทางการแพทย์ และคุณ(ฆ่า)ของสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน


หน้าที่ :