TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
วันที่ 6 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
วันที่ 5 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมประชุมกับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการชี้แจงรายละเอียดการวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 4 มีนาคม 2563 อาจารย์ศิริชัย กุมารจันทร์ นำนิสิตลงเก็บข้อมูลประเด็นปัญหาทางด้านกฎหมายในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองสงขลา
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการชี้แจงนิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาการวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อชุมชน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ Happy body โดยบุคลากรคณะนิติศาสตร์เล่นแบดมินตันร่วมกัน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ : เนติบัณฑิต การเตรียมตัวสอบใบอนุญาตว่าความ การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx" (Public Training) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมประชุมกับศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สภาทนายความจังหวัดสงขลาร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเผยเเพร่ความรู้ทางกฎหมาย เนื่องในวันทนายความ ปี 2563
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ : เนติบัณฑิตและสภาทนายความ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการเเนะเเนวการศึกษาต่อเเละการประกอบอาชีพ วันที่14 กุมภาพันธ์ 2563 เเนะเเนวการเรียนต่อระดับปริญญาโทในประเทศเเละต่างประเทศ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ และ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี"ลูกรพีสัมพันธ์" ครั้งที่ 8
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมกันหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดและชุมชน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้าร่วมต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ในการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ให้นิสิตชั้นปีที่ 3 เลือกและยืนยัน การฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตรายวิชาอาชญาวิทยาเเละทัณฑวิทยาเข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางสงขลา


หน้าที่ :