TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปี ๒ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของชาวบ้านในเทศบาลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 
นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกิจกรรมโครงการวันสงกรานต์
คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะนิติศาสตร์
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน (วิทยาเขตสงขลา) ประจำปีการศึกษา 2561
ฝ่ายวิชาการเข้าพบคณะนิติศาสตร์
ผศ.ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ให้เกียรติมาบรรยายในรายวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือกับ SDU ในโครงการ "Visiting Professor บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ"
คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าพบหัวหน้ากองกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา มีความยินดีที่จะมอบเกียรติบัตรอันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่นิสิต
โครงการอบรมหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
จัดโครงการอบรมวิชาชีพสำหรับนักกฎหมาย
โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้
จัดโครงการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษากฎหมาย แก่นิสิตชั้นปีที่2
คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษากฎหมาย
ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคใต้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เชิญเป็นวิยากรบรรยาย
ประธานสาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ร่วมเปิดงาน การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกติกา มารยาท และกฎหมายในการขับรถท่องเที่ยวมาเลเซียในประเทศไทย
คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าพบนายไพบูลย์ ถาวรวิจิตร อธิบดีอัยการภาค 9
ประชุมเพื่อเตรียมความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเที่ยวเมืองไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
โครงการเสวนา “อนาคต เศรษฐกิจ และชายแดนใต้ จับต้องได้ หรือเพียงแค่ฝัน”


หน้าที่ :