TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2563
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และนิสิตได้ลงพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อร่วมกันยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรม
สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในนามตัวแทน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันตลอดจนผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน ได้นำเงินบริจาคจำนวน 12,303 บาท มอบให้แก่มอทักษิณศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมอาจารย์นิติศาสตร์รุ่นใหม่ (Young Legal Faculty Workshop) รุ่นที่1
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 #สภาทนายความจังหวัดสงขลา นำโดยนายสัญญวีร์ สาสุธรรม ประธานสภาทนายความจังหวัดสงขลา ร่วมกับ #ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมผู้สมัครสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความภาคทฤษฎี รุ่น 55
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นฤมล ฐานิสโร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ระดับนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณทุกท่าน ในโอกาสรับประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 53
กิจกรรมสานสัมพันธ์...นิติศาสตร์ภาคสมทบ (Block Course) มหาวิทยาลัยทักษิณ 28 พฤศจิกายน 2563
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านกฎหมาย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสหกิจศึกษา : กิจกรรมปฐมนิเทศ อบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษาคณะนิติศาสตร์
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์พร้อมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคาร 50 ปี วศ. มศว. มทษ. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล รองคณบดี อาจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล อาจารย์ประจำคณะฯ เสนอหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ หารือด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้เพื่อร่วม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ต.อ.ดร.จารุวิทย์ วงศ์ชัยกิตติพร รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 แลกเปลี่ยนทางวิชาการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการในการสอน
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์ นิสิตภาคสมทบ (Block Course)
นที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้จัดงานเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย”
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ หัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์ จีนนุ่น บรรณาธิการวารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมฝ่ายแผนงานพบปะหน่วยงาน ซึ่งจัดโดยฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย


หน้าที่ :