TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
วันที่ 10-13 สิงหาคม 2563 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อให้ประชาชนทั่วไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
วันที่ 10-13 สิงหาคม 2563 อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์สนัน ยามาเจริญ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.25
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. ผศ.จิรนันท์ ไชยบุปผา ผู้ช่วยคณบดี และ ดร.จิดาภา พรยิ่ง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลช่องว่างและโอกาสในการสร้างความร่วมมือ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีว
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ ทีมผู้บริหาร และ ตัวแทนนิสิต เข้าร่วมงาน "วันรพี" ประจำปี 2563
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เป็นวิทยากรในหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดเเข่งขันตอบปัญหากฎหมายเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปเเข่งขันกฎหมายระดับประเทศสำนักงานศาลยุติธรรม
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นำโดย อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิกาบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
นที่ 4 สิงหาคม 2563 สภาทนายความภาค 9 และสภาทนายความจังหวัดสงขลา เข้าพบปะพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะผู้บริหาร เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ EdPEx 2562
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 13.00 น. เนื่องด้วยคณะนิติศาสตร์เปิดการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรก เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมีการเชิญบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาระดับบั
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 - 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม "เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม : การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ" เพื่อระดมความเห็นประเด็นความร่วมมือเกี่ยวกับการเตรียมความพร
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง จัดประชุมเตรียมแผนงานกิจกรรมนิสิต และวางแผนดำเนินกิจกรรมรับน้อง (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและในการจัดทำ มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยบุคลากรสายวิชาการคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา-พัทลุง ประชุมร่วมกัน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้อบรมการเรียนการสอนออนไลน์ การใช้งานระบบ TsuMooc ให้กับอาจารย์คณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวรรณ โชติการ นักวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มาเป็นวิทยากร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมการสอนออนไลน์ โดยคุณอนุชา ขุนแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานคณะฯ เป็นวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำทีมผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มอบสิ่งของเข้าตู้ "TSU ตู้ปันสุข"
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัณฑพล ประสารราชกิจ (คุณโอม วงcocktail) มาเสวนาในรายวิชากฎหมายครอบครัวในรูปแบบออนไลน์ ให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ 24 เมษายน 2563 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชุมบุคลากรประจำคณะนิติศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือวิธีการสอบออนไลน์ของนิสิตในช่วงโควิด - 19


หน้าที่ :