TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
วันที่ 6 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้บริหาร เข้าพบ นายอายุธ สมานเดชา อธิบดีอัยการภาค 9 เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้บริหาร เข้าพบ นายปรีชา บุญโรจน์พงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้บริหาร เข้าพบ นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563
วันที่ 6 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้บริหาร เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2562 และประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 12/2562 โดย
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 ช่วงเช้ากิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นำชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนิสิตลงพื้นที่สำรวจประเด็นปัญหาด้านกฎหมายในพื้นที่
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ต้อนรับทีมงานจากสถาบันพระปกเกล้า ในการจัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์โครงการ e-Learning เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์ อาจารย์สัตยา อรุณธารี และอาจารย์ประคอง เตกฉัตร เข้าร่วมประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค เป็นประธาน
นางสาววีณา สุวรรณโณ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอบทความระดับนานาชาติ เรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในชั้นสอบสวน
นายเกริกเกียรติ ทิพย์ชัย อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอบทความระดับนานาชาติ เรื่อง ความปลอดภัยในการจัดทำบริการสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
อาจารย์จิรนันท์ ไชยบุปผา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ พร้อมด้วยนิสิตจำนวน 20 คน เข้าร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม นำยุติธรรมสู่สังคม:กิจกรรมสังคมดี (Happy Society)
ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
องศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ พบปะหารือแลกเปลี่ยนกับตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรม พี่ติว น้องเก่ง พี่ปี4 ปี2 สู่น้องปี1 ครั้งที่ 2
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง ได้จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต
คณะนิติศาสตร์ ได้มอบทุนหนังสือที่ได้รับอภินันทนาการจากสำนักพิมพ์วิญญูชน แก่นิสิต ที่มีความประพฤติดี การเรียนดี วิทยาเขตพัทลุง
คณะนิติศาสตร์ ได้มอบทุนหนังสือที่ได้รับอภินันทนาการจากสำนักพิมพ์วิญญูชน แก่นิสิต ที่มีความประพฤติดี การเรียนดี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมจัดกิจกรรมและร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตร/คู่มือฝึกอบรม โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


หน้าที่ :