TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนหนังสือวิญญูชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
พบปะพูดคุยทักทายกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายอย่างไม่เป็นทางการ
ชีวิตมหา-ลัย ใช้ยังไงให้อยู่รอด ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
เรียนกฎหมาย = ? ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 รับสมัครนิติกร 1 อัตรา
ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาและบรรยายให้ความรู้ โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง
TCAS 3 กับมหาวิทยาลัยทักษิณ
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์ ถึงบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
โครงการอบรมความรู้กฎหมายให้แก่ผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาปัญหากฎหมายอาเซียนระหว่างประเทศระหว่างคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมองทางกฎหมายอาเซียนระหว่างนิสิตกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
ประกาศรับสมัครการอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 59
ขอเชิญศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่ประกอบอาชีพประกันภัย ร่วมตอบแบบสำรวจความสนใจในหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมกฎหมายเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย
กิจกรรมเรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นและการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น
กําหนดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก น.บ.นิติศาสตร์ ภาคสมทบ ครั้งที่ 2
การรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอการปฏิรูปวิชานิติศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 6


หน้าที่ :