TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
แถลงการณ์คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กรณีการดำเนินคดีอาญาต่อนายวรยุทธ อยู่วิทยา และผลของคดีอาญา
ประกาศ เปลี่ยนเเปลงตารางสอบ เนื่องจากตรงกับเทศกาลฮารีรายอเเละประกาศจังหวัดสงขลาเรื่องวันหยุดชดเชย
แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมประกวดออกแบบสื่อ Infographic และการประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ "การผลิตสื่อความรู้ทางกฎหมาย"
เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา วิธีพิจารณาความอาญา อาจารย์สัตยา อรุณธารี วันที่เสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ห้อง 17401
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฎิบัติในการสอบกลางภาคและปลายภาคของนิสิตคณะนิติศาสตร์
ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปี 2563
งดการเรียนการสอนช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5-8 มีนาคม 2561
กิจกรรมปรับปรุงห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศผลนิสิตที่ได้รับมอบทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เเบบสำรวจความสนใจในการศึกษาต่อเเละการประกอบอาชีพของนิสิตคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
เเบบสำรวจความสนใจในการศึกษาต่อเเละการประกอบอาชีพของนิสิตคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2561
ปฏิทินกิจกรรมนอกชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 วิทยาเขตพัทลุง
มอบทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการป้องกันการทุจริตการสอบภาคเรียนที่ 1/2560
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบกลางภาคเรียน 2/2560
กำหนดวันส่งระดับขั้น วันสำเร็จการศึกษา วันอนุมัติปริญญา และวันรับเอกสารการสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ลงทะเบียนและการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


หน้าที่ :