คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 พ.ค.61 ถึงวันที่ 20 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561
 
     
รายละเอียดเพิ่มเติม  :  โหลดเอกสาร

มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่ต่ ากว่า 2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ การรับ TCAS รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ Clearing House ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจ าปีการศึกษา 2561 ไว้แล้ว

ขั้นตอนการสมัคร
- การสมัคร สมัครผ่าน website : http://tcas61.cupt.net/ ของสมาคมที่ประชุมอธิการแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 9 – 14 พฤษภาคม 2561 โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา
- การชำระเงิน ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครจาก website : http://tcas61.cupt.net/ และนำไปชำระที่ธนาคาร/
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการแห่งประเทศไทยกำหนด ระหว่างวันที่ 9 – 14 พฤษภาคม 2561
อนึ่ง ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของการชำระเงิน และเก็บหลักฐานที่ได้รับจากธนาคารไว้ เพื่อใช้เป็น
เอกสารการเข้าสอบสัมภาษณ์