คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ทุนวิจัยและกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.61 ถึงวันที่ 27 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมส่งบทความกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอ ในการประชุมสัมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
 
     

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งบทความกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอ
ในการประชุมสัมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2561