คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ก.พ.61 ถึงวันที่ 12 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปรับปรุงห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     
ประกาศปิดรับสมัครนิสิต กิจกรรมปรับปรุงห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
และขอนัดประชุมนิสิตซึ่งมีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
********************************
หมายเหตุ กรณีไม่มาเข้าประชุมถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม