คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 ม.ค.61 ถึงวันที่ 26 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มอบทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
     
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการมอบทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

           ทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นี้ มอบให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
โดยแบ่งออกเป็น ๑. นิสิตคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา ชั้นปีที่ ๑ ถึง ๔ ชั้นปีละ ๔ ทุน
                       ๒. นิสิตคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง ชั้นปีที่ ๑ ถึง ๔ ชั้นปีละ ๑ ทุน

           นิสิตสามารถดาวน์โหลดหรือสามารถขอรับเอกสารแบบฟอร์มขอรับทุน และยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนและเอกสารหลักฐานประกอบการรับทุนได้ที่เจ้าหน้าที่งานพัฒนานิสิตคณะนิติศาสตร์ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑