คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 พ.ย.60 ถึงวันที่ 11 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เปิดรับสมัครโครงการ KALAM RAKYAT 2
 
     
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครโครงการได้ที่ 

#มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เปิดรับสมัครโครงการ KALAM RAKYAT 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิเพื่อปวงชน รุ่นที่ 2
Karya Latihan Membela Hak Demi Rakyat
สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างการช่วยเหลือทางกฎหมายเชิงโครงสร้าง
Membina Kesedaran Kritis Terhadap Bantuan Hukum Straktural
 
รายละเอียดโครงการ 
 เริ่มรับสมัครวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2560 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
 วันสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ Patani Center (คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี หลังเก่า)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
 รายงานตัว/แสดงความจำนง วันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560
 ระยะเวลาในการจัดอบรมวันที่ 9 – 28 ธันวาคม 2560
 สถานที่จัดอบรม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา(หลังเก่า) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 มีบริการ อาหาร อาหารว่าง และที่พักตลอดระยะเวลาการอบรม
 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 30 บาท 
 ค่าธรรมเนียมเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร 300 บาท
 หลังจบหลักสูตรการอบรมมีประกาศนียบัตร
 
คุณสมบัติผู้สมัคร (KALAM RAKYAT 2017) 
1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ หรือ
จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ (ศศ.บ.) หรือ
2. บุคคลทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
3. ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. อายุ 18 - 35 ปี
5. สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร
ช่องทางการสมัคร
 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม สำนักงานประจำจังหวัดแต่ละจังหวัด
• สำนักงานประจำจังหวัดปัตตานี  หมายเลขโทรศัพท์  08-4856-0005
• สำนักงานประจำจังหวัดยะลา  หมายเลขโทรศัพท์  08-1959-2046
• สำนักงานประจำจังหวัดนราธิวาส  หมายเลขโทรศัพท์  08-6077-5722
• สำนักงานประจำจังหวัดสงขลา  หมายเลขโทรศัพท์  08-4853-3370 
ส่งใบสมัครได้ที่ 
1. มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม สำนักงานประจำจังหวัดแต่ละจังหวัด
• สำนักงานประจำจังหวัดปัตตานี  หมายเลขโทรศัพท์  08-4856-0005
• สำนักงานประจำจังหวัดยะลา  หมายเลขโทรศัพท์  08-1959-2046
• สำนักงานประจำจังหวัดนราธิวาส  หมายเลขโทรศัพท์  08-6077-5722
• สำนักงานประจำจังหวัดสงขลา  หมายเลขโทรศัพท์  08-4853-3370 
2. E-Mail : kalamrakyat@gmail.com
3. ส่งไปรษณีย์ มาที่มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม สำนักงานประจำจังหวัดยะลา (โครงการ KALAM RAKYAT 2017) 
40 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 
 
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษาสถาบันหรือสาขาที่จบ         จำนวน  1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีกำลังศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร                           จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร              จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายสี หน้าตรงสวมชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว       จำนวน 1 รูป
** เอกสาร ตามข้อ 1 – 4 ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 
*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   เจ้าหน้าที่โครงการฝ่ายรับสมัคร :
• นางสาวเกาซัร อาลีมามะ : 08-2439-0166  
• นางสาวนูรีฮัน สะอิ        : 08-9653-7668 
 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครโครงการได้ที่ 
https://drive.google.com/file/d/0B_QmtTjhgA5MNGYwOWl3emVMamM/view?usp=sharing
 
#พิทักษ์สิทธิเพื่อปวงชน   #KalamRakyat