คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 ต.ค.60 ถึงวันที่ 31 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แบบสำรวจความต้องการหนังสือและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับนิสิต
 
     
 
     แบบสำรวจความต้องการในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำตรวจความต้องการหนังสือและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับนิสิต นำข้อมูลที่ได้จัดส่งให้แก่สำนักหอสมุดเพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560