คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ต.ค.60 ถึงวันที่ 7 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กำหนดการบรรยาย ของอาจารย์พิเศษ
 
     
        เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะนิติศาสตร์จึงแจ้ง การบรรยาย
ของอาจารย์พิเศษ