คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ต.ค.60 ถึงวันที่ 31 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แบบสอบถาม เรื่อง "ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์"
 
     
    แบบสำรวจ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3SpRTsYw5-Q7EFZrp8w1V_UfSLxhji1UahbngsScaADDQWg/viewform

                  แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาหาข้อมูล ของงานบริการการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อสำรวจระดับความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ของนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ ศึกษารูปแบบและลักษณะของหลักสูตรปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ที่ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อและความคาดหวังของบุคคลที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ ข้อมูลที่ได้จักนำมามาประกอบการพิจารณาการขอเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ผลต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ ส่วนที่ 3 ความคาดหวังจากการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำหลักสูตรปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ ผู้ศึกษาจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามในฐานะที่ท่านเป็นนิสิต นักศึกษา บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ และบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษาทางนิติศาสตร์ ตามความเป็นจริง หรือความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุดและครบถ้วนทุกข้อ และขอขอบพระคุณทานในความร่วมมือมา ณ ที่นี้