คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 ก.ย.60 ถึงวันที่ 16 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขยายเวลาส่งใบสมัครทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากสำนักพิมพ์วิญญูชน
 
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม : โหลดใบสมัคร
 

     ทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากสำนักพิมพ์วิญญูชน ขยายเวลาส่งใบสมัครทุนหนังสือ นิสิตสามารถส่งใบสมัครได้ ภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560  ณ ห้องสำนักงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ วิทยาเขตพัทุลง นัดสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมเล็ก คณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 เวลา 16.00 น. ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560