คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 17 ก.ค.60 ถึงวันที่ 20 ก.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 10 และการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์"
 
     
รายละเอียดเพิ่มเติม : Download     

     สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 10 และการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์" สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ในวันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-16.30น. ณ สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 10 การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
สมัครทางเว็บไซต์ http://www.cc.tsu.ac.th/dev/project ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายกฤษฎา คงหนู โทร.1120