คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 24 พ.ค.60 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Discoveries Online สำหรับนิสิต
 
     
    โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาและภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ English Discoveries Online สำหรับนิสิต 
ในวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๗๔๐๑ อาคาร ๑๗ และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

**กำหนดการ**
เวลา ๐๘.๓๐ น. นิสิตลงทะเบียน ณ ห้อง ๑๗๔๐๑ 
เวลา ๐๘.๔๕ น. พิธีเปิดโครงการฯ
เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยากรบรรยายอบรมภาษาอังกฤษ 
English Discoveries Online สำหรับนิสิต
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. นิสิตสอบ English Discoveries Online 
ณ สำนักคอมพิวเตอร์
เวลา ๑๖.๓๐ น. สรุปผลการทดสอบ English 
Discoveries Online
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสร็จสิ้นโครงการฯ

*****กำหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม