คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวทุนวิจัยและกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 พ.ค.60 ถึงวันที่ 1 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ