คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 25 เม.ย.60 ถึงวันที่ 27 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต