คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 ต.ค.65 ถึงวันที่ 18 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

แบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ " จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ข้อมูลที่ได้นำมาประกอบการตัดสินใจในการวางแผน ด้านการบริหารจัดการศึกษาของคณะนิติศาสตร์
https://forms.gle/B1uPxL3n6QM2WDKc7 /ฝากประชาสัมพันธ์ทางเว็บไชต์ด้วยครับ