คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 พ.ค.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานศึกษา
 
     

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานศึกษา

⭐ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กำหนดให้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Onsite) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

⭐ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดให้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Onsite) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
✅ โดยในระหว่างวันที่ 4-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 กำหนดให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
( ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จึงกำหนดรูปแบบการสอนในชั้นเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในช่วงเวลาดังกล่าว )

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ รายละเอียดหรือแนวทางการดำเนินการให้ส่วนงานวิชาการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างเป็นปกติสุขและมีประสิทธิภาพ เช่น การทำความสะอาด การกำหนดการสวมหน้ากากอนามัยร้อยละ 100 การกำหนดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจล มาตรการ
การคัดกรอง การควบคุมทางเข้า-ออกอาคาร การเปิดหอพัก เป็นต้น

⚠️⚠️⚠️ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1/2565 รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565