คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ม.ค.64 ถึงวันที่ 20 ม.ค.83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 14 มกราคม 2564 หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้เข้ามาแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
 
     

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายนนทพัทธ์ นวลนิ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และนางสาวธิดา จิตต์ล้ำเลิศกุล เจ้าหน้าที่บริหารงาน ได้เข้ามาแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายอาญาตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561