คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 19 ธ.ค.74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2563
 
     

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2563

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์ อาจารย์สัตยา อรุณธารี อดีตรองอัยการสูงสุด และอาจารย์ประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 9 เข้าร่วมประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นประธาน

เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะฯ และหารือการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ