คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 12 ธ.ค.78
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 8 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และนิสิตได้ลงพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อร่วมกันยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรม
 
     

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และนิสิตได้ลงพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อร่วมกันยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรม ซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณดำเนินการต่อหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมจังหวัดชายแเดนภาคใต้ คือ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 ,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน,เรือนจำ/ทัณฑสถาน,สำนักงานคุมประพฤติ,สำนักงานยุติธรรมจังหวัด,สำนักงานบังคับคดี,ศูนย์ปฎิบัติการคดีพิเศษฯ,ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ฯ