คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ต.ค.63 ถึงวันที่ 7 ต.ค.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 นาฬิกา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา ได้จัดกิจกรรมสังคมดี (Happy Society) ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (สถานแรกรับ)
 
     

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 นาฬิกา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา ได้จัดกิจกรรมสังคมดี (Happy Society) ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (สถานแรกรับ) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรนันท์ ไชยบุปผา อาจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล และอาจารย์เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย ร่วมกับนิสิต จำนวน 30 คน เข้าร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการและให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อลดการกระทำผิดซ้ำรวมทั้งฟื้นฟูให้โอกาสกับเยาวชนที่เคยกระทำผิด