คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ต.ค.63 ถึงวันที่ 8 ต.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทย
 
     

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทย เพื่อรับทราบสถานการณ์และแนวโน้มอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และภาควิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2562-2565 ณ โรงแรมซีเอส จ.ปัตตานี จัดโดย สภาความมั่นคงแห่งชาติ และ UNODC