คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ต.ค.63 ถึงวันที่ 10 ต.ค.77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล รองคณบดี อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ สุขุม และ นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์ หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย กิจ
 
     

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล รองคณบดี อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ สุขุม และ นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์ หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรม : การสร้างความเข้าใจและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนวัตกรรมสังคมและ OKRs ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของคณะและมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา