คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ส.ค.63 ถึงวันที่ 17 ส.ค.77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 10-13 สิงหาคม 2563 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อให้ประชาชนทั่วไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
 
     

วันที่ 10-13 สิงหาคม 2563 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อให้ประชาชนทั่วไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยมีผู้อำนวยการและทีมวิทยากรจากกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท, ทีมวิทยากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ รศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์, ผศ.จิรนันท์ ไชยบุปผา ผู้ช่วยคณบดี, ผศ.เจษฎา ทองขาว และอาจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายชัยยุทธ วัชรานนท์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9, นายณัฐกร ยกชูธนชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะและเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9, นายประโมทย์ พุทธสุภะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ภาค 9 ,และอาจารย์เยาวนาถ สุวลักษณ์ รองประธานคณะทำงานธาดานุสรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมอบรม