คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ส.ค.63 ถึงวันที่ 24 ก.ย.75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 10-13 สิงหาคม 2563 อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์สนัน ยามาเจริญ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.25
 
     

วันที่ 10-13 สิงหาคม 2563 อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์สนัน ยามาเจริญ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562